Hirdetés
Kezdőlap Menedzser Akadémia A hatékony multikulti titka. Hogyan lehet érték a különbözőség!
No menu items!

A hatékony multikulti titka. Hogyan lehet érték a különbözőség!

Dr. Gonda György vezetési tanácsadó Certified Management Consultant (CMC) változáskezelés, kommunikáció AzÜzlet.hu

A globalizáció, az informatikai, a távközlési forradalom, valamint a multinacionális szervezetek térnyerése gyökeres változást hozott a vállalati projektcsapatok összetételében, valamint a projektek irányításában, menedzselésében. A cégeknél egyre több külföldi dolgozik, a munkaerőhiány miatt a HR-esek külföldről is toboroznak, a pandémia óta egyre több a határokon átívelő virtuális projekt, szóval mindennapossá vált a közepes és nagy cégeknél a multikulti. Ez az új gyakorlat jelentős változásokat követel meg a projektcsapatok összetételében, nem kevésbé azok vezetésében is. Új ismeretekre, képességekre és készségekre van szükség.

A vezetéstudományban és a vállalati gyakorlatban a projektmunka és a -vezetés mintegy százéves múltra tekint vissza, de előtérbe csak a nyolcvanas évek végén került. Addig a cégekre döntően az úgynevezett magas szervezeti struktúra volt jellemző, vagyis sok részleg sok vezetővel és sok helyettessel. Ennek megfelelően kevés volt a több részleget átfogó vagy éppen nemzetközi projekt.

Napjaink és az elmúlt mintegy harminc esztendő korszerű cégstruktúrája az úgynevezett lapos szervezet, amelyben kevés a részleg és a vezető, viszont sok a specializálódott szakember. Az ebben a szervezeti felépítésben tevékenykedő vállalatok projektekre szervezik önmagukat, a szakemberek pedig (számos külsőssel együtt) mindig más, hosszabb-rövidebb ideig tartó csapatmunkában teljesítik a megrendeléseket.

A csapatmunka előnyei

A projekt-virtualitás azt jelenti, hogy egy-egy csapatban egymástól eltérő földrajzi helyen lakók, tartózkodók vesznek részt, akiket egy közös projektnyelv – döntően az angol – is összeköt a munka során. Az ilyen csapatmunka számos előnnyel jár: a munkafolyamatok költséghatékonyak, megszerezhetők a legspeciálisabb tudású szakemberek és utazással sem kell feltétlenül számolni. Ezen felül megismerhetőkké válnak a helyi piacok, ami lépéselőnyt jelenthet egy új termék vagy szolgáltatás bevezetésekor. Nem utolsó sorban pedig működik a „kövesd a napot” munkavégzés, vagyis a projektcsapat tagjai 0-24-ben elérhetők az időzónáknak megfelelően.

A teammunka számos előnyt kínál az egyéni munkavégzéssel szemben (amelyek a szervezet versenyképességét is biztosítják), mint például a megosztott munkaterhelés, a gyorsabb válaszkészség az üzleti környezetben történő változásokra, az eltérő vélemények, munkamódszerek ütköztetése. A csapatban dolgozás egyúttal a team tagjainak elégedettségét is növeli azáltal, hogy többek között kihívásokkal teli munkát biztosít, valamint lehetőséget egymás támogatására a feladat megoldásában, kivitelezésében.

Nos, a munkaerő tömeges nemzetközi áramlása is a kilencvenes évek elején kezdődött, s ez természetesen nem hagyta érintetlenül a projektmunkát, de elsősorban a projektvezetési tevékenységet sem. Mit is jelent a sokszínűség, a különbözőség, különösen a kulturális különbözőség a vállalati, az üzleti életben?

A sokszínűség üzleti előny

Érdemes azonnal leszögezni, hogy az üzleti életben a különbözőség egyértelműen értéket jelent! A sokszínűség egyben üzleti előny is. A különbözőség (diverzitás) meglehetősen sokféle, például: nemi, vallási, kulturális, nemzetiségi, nyelvi, életkori, döntéshozatali, munkatempóbeli, érzelmi, kommunikációs és a sort hosszan lehet folytatni.

Multikulturális projektcsapatok azok, amelyek tagjai különböző nemzetiségük, de eltérő anyanyelvük és kulturális hátterük ellenére egy közös cél érdekében működnek együtt. Ezek a csapatok alakulhatnak egy vállalat dolgozóiból, de lehetnek alkalmi, egy-egy feladatra összeálló, sok cégből érkező szakember-teamek is. Nem kétséges, hogy a multikulturális projektcsapatok vezetése igen fontos a team hatékonysága szempontjából. S a hatékony működés egyik alappillére a csapat által felhalmozott tudás jó minőségű menedzselése.

Ha valaki sikeres projektmenedzser, nem biztos, hogy jól tudja irányítani a multikulturális projektcsapatot is. Ugyanis a „multis” projektvezetőnek számos olyan tulajdonsággal, készséggel, képességgel és tudással kell rendelkeznie, amelyek kevésbé szükségesek a „homogén” projektekben.

A multikulti csapatok előnyei és hátrányai

Egy hazai széles körű felmérés szerint a megkérdezettek 75 százaléka számára nem jelent nehézséget multikulturális projektben dolgozni, 37 százalék viszont nem gondolja, hogy a multikulturalitás jobb eredményt hoz. Szintén 37 százalék azok aránya, akik számára az ilyen típusú projekt stressznövekedéssel jár. A Boston Consulting vezetési tanácsadó cég felméréseken alapuló tanulmánya azt hangsúlyozza, hogy a multikulturalitás 35 százalékkal növeli meg a projektteamek teljesítményét a „homogén” csapatokéhoz képest.

A jobb teljesítmény mellett más előnyei is vannak a multikulturális projektcsapatnak, ezek közül néhány:

 • ösztönzi a kreativitást és az innovációt
 • gyorsabb, alaposabb problémamegoldás
 • rugalmasabb szervezeti működés
 • vonzza és megtartja a tehetséges dolgozókat
 • erősíti és több oldalúvá teszi a marketing tevékenységet

Persze ahol előnyök vannak, ott megjelennek a hátrányok is, amelyek közül érdemes kiemelni a következőket:

 • kommunikációs problémák
 • ellenállás a változásokkal szemben
 • lazább összetartozás
 • személyközi gondok
 • lassúbb döntéshozatali folyamat

A számos felmérésből kiderült, a projektmenedzserek többsége a legnagyobb nehézségnek a kommunikációs különbségeket tartja. Ezek nem elsősorban a nyelvből, sokkal inkább a kulturális szokások, gondolkodási módok és megfogalmazások különbségéből adódnak. További hátrány-tényezőként merült fel a kultúránként eltérő döntési módok, az időkezelés és a feladatmegosztás is. A multikulturális csapatokban a bizalomépítés az egyik legfontosabb tényező, amely azonban a gyakran változó csapatösszetétel és a virtuális projektekben a távolság miatt is akadályokba ütközhet. Fontos, hogy a kulturális sajátosságok meghatározzák a munkastílust és a -morált is.

Szociális érzékenység, érzelmi intelligencia

A Google az Arisztotelesz kutatási programban három éven keresztül 180 projektcsapatot figyelt meg és elemzett sok szempontot figyelembe véve. Az összefoglaló tanulmány megállapította, hogy a hatékony csapatmunkának két kiemelt, igen fontos összetevője volt. Az egyik az, hogy a munka során a teamtagok nagyjából azonos arányban beszéltek, szólaltak meg. A másik pedig a magas fokú szociális érzékenység, ami elsősorban az érzelmi intelligenciában mutatkozott meg. Vagyis a projektcsapatok tagjai nagy figyelmet fordítottak a többiek magatartására, saját magatartásukat pedig a mindenkori helyzethez igazították.

A multikulti projektvezető néhány kompetenciája és tulajdonsága

Már volt szó arról, hogy a multikulturális projektteamek vezetése a klasszikus projektmenedzseri ismeretek, képességek mellett számos egyéb kompetenciát igényel. Ezek a plusz képességek és készségek teszik lehetővé, hogy a projektmenedzser eredményesen tudjon vezetni egy multikulti csapatot, amely ennek nyomán jól is működik. A projekt közös nyelvének ismerete mellett elengedhetetlen az érzelmi intelligencia, valamint a csapat minden tagjára vonatkozó személyiség-diagnosztika. Ez utóbbira azért van szükség, mert az egyes projekt-dolgozók személyiségi jegyeinek ismerete jó alapot nyújt a döntések, az utasítások stb. várható fogadtatásának „kiszámításához”, valamint az egyes csapatszerepek kiosztásához is.

A diagnosztika során a teamvezető részletes képet kap a csapattagok kulturális hátteréről, döntési sebességéről és szokásairól, nyitottságáról vagy zárkózottságáról, tárgyalási készségeiről, munkával való terhelhetőségéről, az esetleges negatív változásokhoz és a munkaközösséghez való viszonyáról, a kommunikációs képességeiről és még szinte számtalan tulajdonságáról. A munka során a projektvezetőt nem csak a csapat egyes tagjainak a kulturális háttere befolyásolja, hanem a saját magáé is.

A multikulturális hátterű projektek vezetésének nincsenek kőbevésett, univerzális szabályai. Azonban érdemes felsorolni néhány olyan tulajdonságot, tényezőt, amelyekkel a projektvezetőnek rendelkeznie kell:

 • alapos, általános multikulturális ismeretek és projektvezetői gyakorlat
 • csapatösszeállítási és -fejlesztési, valamint teamintegrálási készség
 • problémamegoldási és döntési képesség
 • technikai ismeretek
 • jó tárgyalási képesség
 • vezetési képesség a folyamatosan változó környezetben
 • nyitottság és bizalom a teamtagok felé
 • érzelmi intelligencia
 • a vezetői hatalom felelős „használata” és megosztása
 • etikus magatartás
 • magas fokú kommunikációs képesség
 • rugalmasság
 • nyitottság az eltérő kultúrák irányt
 • kockázatvállalási képesség stb.

Finomra hangolt irányítás

Érdemes röviden áttekinteni, hogyan is kell irányítani egy multikulturális projektcsapatot, és mire kell összpontosítaniuk a csapattagoknak is. Mindenekelőtt fel kell számolni a kulturális és a nyelvi akadályokat. Ennek a nem kis feladatnak számos technikája van, például informális összejövetelek (csapatépítés), feladatok és döntési jogkörök delegálása. Itt fontos szem előtt tartani, hogy minden kultúrának megvannak a maga ünnepei, szabadságolási időszakai és munkavégzési szokásai.

Figyelmet kell fordítani az egyes kultúrák eltérő kommunikációs szokásaira, szabályaira. Vannak kultúrák és országok, ahol a szóbeli és írásbeli kommunikáció lazább, lezserebb, máshol kötöttebb, inkább tekintélyelvű és fegyelmezettebb.

Ha a projekt virtuális, akkor a projekttervet és -munkát az eltérő időzónákhoz kell igazítani. Nem hagyható figyelmen kívül a projektvezető részéről, hogy éppen az eltérő kulturális háttér miatt elegendő felkészülési időt kell biztosítani a teamtagoknak az egyes feladatokra való felkészülésre.

Előtérben az interkulturális tréningek

A projektsiker egyik kulcsa az interkulturális tréningek (cross-cultural trainings), tanfolyamok szervezése a csapattagok részére. Javasolható, hogy ezek a tanfolyamok többek között a következő témákat tartalmazzák: hogyan lehet számottevően csökkenteni a kulturális különbségeket és akadályokat, hogyan kerüljük el az előítéleteket és a sztereotípiákat, hogyan ismerjük el és értékeljük a saját és más kultúrák készségeit, hogyan fejlesszük saját szociális készségeinket és képességeinket, hogyan összpontosítsunk jobban a különbségek helyett a közös alapelvekre stb.?

Az empátia mellett nagy figyelmet kell fordítani a projektmunkával kapcsolatos őszinte és építő jellegű visszajelzésekre és értékelésekre. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyes kultúrákban eltérő a visszajelzések jellege és tartalma. Az európai országokban az egyéni, az ázsiai országokban pedig a csoportos értékelés az elfogadott.

Talán a legfontosabb csapatvezetői feladat a projekt szabályainak, határidőinek, elkészítendő anyagainak, átláthatóságának meghatározása, a szerepek kiosztása, a munka elosztása, a felelősségek és kötelezettségek definiálása.

Nem szabad különbséget tenni az egyes kultúrák között, egyenlően kell kezelni, tisztelni azokat, hiszen – nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy – a sokszínűség érték. A különböző kultúrákat képviselő csapattagoknak a vezető részéről egyenlő elbánásban kell részesülniük és ügyesen kell a projekt szolgálatába állítani kultúrájuk főbb, a projekt számára hasznos jellemzőit.

A teamvezetés „művészete”

Várható, hogy a következő esztendőkben idehaza és az egész világon mind több projekt lesz multikulturális, amelyekben a csapattagok sok eltérő és fontos ismerettel, szokással, hozzáállással, munkamódszerrel stb. rendelkeznek. A multikulti projektvezetés „művészete” úgy fogalmazható meg, hogy a teamvezető feladata ezeknek, és a többi különbözőségnek a kiaknázása a projekt sikere érdekében. Ezért is van szükség minél több interkulturális tréningen való részvételre, lehetőleg minden nagyobb projekt előtt.

Dr. Gonda György, CMC  vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant

Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

KSH: a harmadik negyedévében 12,1 százalékkal csökkentek a beruházások

A beruházások volumene 2023 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 12,1 százalékkal csökkent, az előző negyedévhez képest.

BÉT – Csökkenés várható a nyitásban

Csökkenéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Erősödött kedd reggelre a forint

Erősödött kedd reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Aggasztó a brit gazdaság gyenge növekedési potenciálja

A brit gazdaság potenciális növekedési üteme jelenleg alacsonyabb, mint az ő szakmai pályafutásának eddigi legnagyobb részében.

Hírek

Együttműködési megállapodás a világ legnagyobb bankjával, az ICBC-vel

Az együttműködési megállapodásban a felek különösen nagy hangsúlyt fektetnek az infrastrukturális és zöld projektek finanszírozásának lehetőségeire.,

Európa rájött, hogy védenie kell magát

Európa gazdasági biztonságának érdekében az Európai Bizottság összeállította a kritikus fontosságú technológiai területek jegyzékét.

A game-streaming mellett bejött a vegán bor

Az értékelés során végül az 4 kategóriában összesen 12 hallgatót díjaztak.

Kamatplafon nélkül is viszik a személyi kölcsönt

Kamatplafon nélkül is viszik a személyi kölcsönt, a lakáshiteleknél ennyit hozna az új THM-maximum Ennyit spórolnának az ügyfelek a lakáshiteleken az ármaximalizálással.

Vadbalesete volt? Már majdnem minden esetben az autóst terheli a kár

A vadászati törvény változásával július elsejétől szinte minden esetben a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának kell megtérítenie a vadgázoláskor keletkezett kárt.

Időzített bombán ül közel 4 millió magyar lakástulajdonos

Egy társasház nem csupán egy épület, hanem egy élő közösség, ahol minden tulajdonos felelősséggel tartozik a közös területekért is.

Kapacitáscsökkentésre kényszerül a héten a Gatwick repülőtér

A NATS közlése szerint egészségügyi okok, köztük koronavírusos megbetegedések miatt az irányítók körülbelül egyharmada nem tudja felvenni a munkát.

A DRK és EGOM közös kollekciója Esztergomban

Közös ruházati kollekciót, két márka együttműködéséből született termékcsaládot mutattak be a közelmúltban Esztergomban. A helyiek úgy vélték, hogy Esztergom beceneve, az EGOM ruhamárkává is vált.

Gazdaság

Együttműködési megállapodást kötött az MNB

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a kazah Asztana Nemzetközi Pénzügyi Központ (AIFC) pénzügyi felügyeleti hatósága (Astana Financial Services Authority, AFSA) pénteken Budapesten.

Rendkívüli kiadások előtt a magyar büdzsé – a költségvetés állja a sarat

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3487,6 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Kamatdöntés – MNB: továbbra is indokolt a körültekintő monetáris politika

Az MNB prognózisa szerint a folyó fizetési mérleg hiánya 2023-ban a GDP 1 százaléka alá mérséklődik, és az egyenleg az előrejelzési horizonton tovább javul.

Az OTP Bank 49 millió forint bírságot kapott több hiányosság miatt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban feltárt hiányosságok miatt.